Algemene voorwaarden

1. Algemeen, definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen XXLV boekproducties en de opdrachtgever. XXLV boekproducties zal als haar opdrachtgever mogen beschouwen degene die haar de opdracht tot het vervaardigen van de (tekst)productie heeft verstrekt, tenzij deze uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven krachtens een last te handelen uit naam en voor rekening van een derde, mits de naam en het adres van de derde tegelijkertijd aan XXLV boekproducties zijn verstrekt.

1.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten. Door het geven van de opdracht tot het vervaardigen van een (tekst)productie accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van XXLV boekproducties.

1.3 XXLV boekproducties verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandigheid van haar beroep of bedrijf. XXLV boekproducties is vrij binnen de gegeven planning en richtlijnen de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever te verrichten. Het is XXLV boekproducties zonder beperking toegestaan om naast opdrachtgever voor derden werkzaamheden te verrichten. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van een overeenkomst.

 

2. Offertes, opdrachten, levering

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van XXLV boekproducties zijn vrijblijvend en gelden voor maximaal één maand.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien XXLV boekproducties voor opgaaf de volledige tekst of het project nog niet heeft kunnen inzien/beoordelen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van XXLV boekproducties of – indien geen offerte is uitgebracht – door de schriftelijke bevestiging van XXLV boekproducties van een door opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 XXLV boekproducties is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

2.4 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk kopij e.d. zijn overgelegd, is XXLV boekproducties niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet-getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

2.5 Levertijden zullen door XXLV boekproducties schriftelijk worden aangegeven. De levertijd is sterk afhankelijk van eventueel nog aan te leveren materiaal en tijdige terugkoppeling door opdrachtgever.

2.6 De opdrachtgever heeft recht op één correctieronde. XXLV boekproducties factureert overige correctierondes, tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen.

 

3. Wijziging/Intrekking opdracht

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard, welk criterium ter beoordeling is van XXLV boekproducties, aanbrengt in de opdracht, is er sprake van een nieuwe opdracht. XXLV boekproducties is alsdan gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de nieuwe opdracht te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling verschuldigd van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. Veranderingen die daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van het uurtarief voor reeds uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden voor het overige gedeelte. XXLV boekproducties stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van de onafgemaakte opdracht wordt in dit geval niet ingestaan.

3.3 Indien XXLV boekproducties voor de uitvoering van deze opdracht in een bepaalde periode tijd heeft gereserveerd, kan XXLV boekproducties opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

 

4. Levering

4.1 De overeengekomen termijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. XXLV boekproducties is gehouden om, zodra het XXLV boekproducties duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

4.2 Bij toerekenbare overschrijding van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. XXLV boekproducties is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem en/of internet. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

4.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door XXLV boekproducties is opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door XXLV boekproducties mogelijk te maken.

 

5. Betaling, zekerheidsstelling

5.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij XXLV boekproducties geldend uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Naast het honorarium worden de in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening worden gebracht.

5.2 De prijs die XXLV boekproducties voor de te verrichten prestaties heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.3 XXLV boekproducties is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst of beeld, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die XXLV boekproducties tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan XXLV boekproducties bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

5.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

5.5 Facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan XXLV boekproducties betaling in termijnen verlangen. Er zullen dan tussentijdse facturen worden toegezonden.

5.6 Alle facturen dienen zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan en in de valuta waarin de factuur is gesteld, tenzij hierover tussen partijen schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Bij betaling later dan twee maanden na factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf die datum die twee maanden na factuurdatum ligt.

5.7 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met de te late betaling, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €250 (zegge: tweehonderdenvijftig euro).

5.8 Iedere overeenkomst wordt door XXLV boekproducties gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam aan XXLV boekproducties is gebleken en/of gewaarborgd. Indien XXLV boekproducties zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.

5.9 Indien de zekerheidsstelling niet wordt verstrekt, is XXLV boekproducties gerechtigd om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde zekerheidsstelling is gegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 

6. Geheimhouding

6.1 XXLV boekproducties zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft XXLV boekproducties het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van XXLV boekproducties voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. XXLV boekproducties zal de bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

6.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over het te behandelen onderwerp alsmede documentatie en een verklaring van gebruikte terminologie. Verzending van voornoemde stukken gebeurt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

7. Reclame

7.1 Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan XXLV boekproducties kenbaar te maken en in ieder geval schriftelijk binnen tien werkdagen na levering aan XXLV boekproducties te melden. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in artikel 7.1 genoemde termijn van tien werkdagen geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames en klachten uitsluitend in behandeling genomen indien XXLV boekproducties dit om haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door XXLV boekproducties van enig gedeelte van de tekst of opdracht op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat XXLV boekproducties erkent dat een ondeugdelijke prestatie zou zijn geleverd.

7.3 Indien de klacht gegrond is, is XXLV boekproducties gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of aan te passen. Indien XXLV boekproducties redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan XXLV boekproducties een reductie op de prijs verlenen.

7.4 Indien opdrachtgever en XXLV boekproducties niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, zullen partijen binnen twee maanden nadat schriftelijk vast is komen te staan dat er geen oplossing in der minne kan worden bereikt, het geschil trachten op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Eerst nadat schriftelijk vast is komen te staan dat de bemiddeling niet tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat heeft geleid, zal het partijen vrijstaan zich te wenden tot de bevoegde rechter in het arrondissement waar XXLV boekproducties gevestigd is.

7.5 Het recht op reclame van opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen bewerken en/of het geleverde aan een derde heeft doorgeleverd.

 

8. Aansprakelijkheid, vrijwaring

8.1 XXLV boekproducties is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. XXLV boekproducties is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door XXLV boekproducties geleverde bestanden of informatiedragers. XXLV boekproducties is nimmer gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, gevolgschade, tenzij er sprake is van in rechte aangetoonde opzet of grove schuld van XXLV boekproducties.

8.2 XXLV boekproducties is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de haar toevertrouwde akten, documenten e.d., tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van XXLV boekproducties.

8.3 XXLV boekproducties is niet aansprakelijk voor gedragingen van personen, wier hulp zij gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.

8.4 Na verloop van drie maanden na aflevering van de (tekst)productie vervalt het recht van de opdrachtgever om met betrekking tot deze (tekst)productie schadevergoeding van XXLV boekproducties te vorderen.

8.5 XXLV boekproducties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties van het gebruik van specialistische en/of in de branche of het bedrijf van opdrachtgever gebruikelijke terminologie. De technische verificatie dient na aflevering door de opdrachtgever te geschieden alvorens de (tekst)productie in gebruik te nemen. Dubbelzinnigheid van de te redigeren tekst ontheft XXLV boekproducties van iedere aansprakelijkheid.

8.6 De opdrachtgever garandeert dat XXLV boekproducties gerechtigd is de haar gegeven opdracht(en) uit te voeren zonder daarbij rechten van derden te schenden.

8.7 De opdrachtgever vrijwaart XXLV boekproducties tegen alle aanspraken van derden ter zake van de in het kader van de opdracht te vervaardigen (tekst)productie.

 

9. Overmacht, ontbinding

9.1 Is ten gevolge van overmacht XXLV boekproducties niet in staat tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht, of is ten gevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst vertraagd, dan kan XXLV boekproducties de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever ter zake van de ontbinding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder naar het normale spraakgebruik, wet, doctrine en jurisprudentie geacht moet worden verstaan. Daarnaast valt daaronder ook het uitblijven van aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen of de levering en/of reparatie van productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of invloedssfeer van XXLV boekproducties vallen en/of waarvan in redelijkheid niet van XXLV boekproducties verwacht mag en kan worden, dat zij daarop invloed uitoefent.

9.3 Zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtsituatie wordt de opdrachtgever hiervan door XXLV boekproducties schriftelijk op de hoogte gebracht.

9.4 Indien:

- de opdrachtgever niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, dan wel enige andere bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig of onvolledig nakomt;

- ten laste van de opdrachtgever op diens goederen en/of gelden beslag wordt gelegd;

- een faillissement of een surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd;

- de opdrachtgever niet in staat is voldoende zekerheid te stellen;

wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is XXLV boekproducties gerechtigd de uitvoering van de nog lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, c.q. zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

9.5 Indien zich één of meerdere gevallen, genoemd in lid 4, voordoen, is het aan XXLV boekproducties verschuldigde zonder sommatie of ingebrekestelling alsdan terstond opeisbaar. XXLV boekproducties kan alsdan tevens aanspraak maken op de contractuele rente welke hierbij door partijen wordt vastgesteld op 2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip der algehele voldoening, een gedeelte van de maand te rekenen als een gehele maand.

9.6 Vanaf de datum van het verstrijken van de voormelde betalingstermijn zal de wederpartij de wettelijke rente zijn verschuldigd. Tevens zal de wederpartij na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.7 Met name komen ook ten laste van de opdrachtgever declaraties van de rechtskundigen voor juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel deze declaraties door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan.

9.8 Bij niet-tijdige betaling van een of meer facturen zal XXLV boekproducties bij latere leveringen en/of diensten contante betaling dan wel voorschotbetaling kunnen verlangen.

 

10. Auteursrecht, eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door XXLV boekproducties geleverde (tekst)producties zijn en blijven haar eigendom, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens XXLV boekproducties heeft voldaan.

10.2 De opdrachtgever krijgt het recht tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de door XXLV boekproducties in het kader van de opdracht vervaardigde (tekst)productie uitsluitend voor het doel waarvoor de (tekst)productie is vervaardigd, hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Over ieder ander gebruik moeten aanvullende overeenkomsten worden gesloten.

10.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij in de uitvoering daarvan overwegende bezwaren bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van XXLV boekproducties worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. XXLV boekproducties kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

10.4 Het is de opdrachtgever verboden de geleverde (tekst)productie te verkopen of op enigerlei wijze zakelijk aan te wenden, zolang niet volledige betaling aan XXLV boekproducties heeft plaatsgevonden. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de (tekst)productie, geleverd door XXLV boekproducties, eindigt indien en zodra de opdrachtgever enige verplichting tegenover XXLV boekproducties niet tijdig nakomt.

10.5 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst/productie die niet de goedkeuring krijgt van XXLV boekproducties, kan XXLV boekproducties op grond van de Auteurswet het gebruik ervan verbieden. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan toe verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijdse beëindigen van de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

10.6 De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op teksten die XXLV boekproducties van derden betrekt. XXLV boekproducties garandeert daarbij aan opdrachtgever dat het tot het gebruik gerechtigd is.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart XXLV boekproducties tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

11. Toepasselijk recht, geschillen

11.1 Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en XXLV boekproducties is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 De rechter in het arrondissement waar XXLV boekproducties gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen waaromtrent geen uitspraak op basis van onpartijdige bemiddeling is verkregen.

 

12. Deponering en inschrijving

12.1 Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. XXLV boekproducties is inschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 50604643.